Školní rok 2016/2017

Hlavní úkoly na školní rok 2016/2017 - krátkodobý plán

 1. Budovat bezpečné klima a  prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 5. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 2. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 3. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií - červen 2017), exkurze Alternátor Třebíč.
 4. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 5. Pokračovat v zaškolování učitelů v práci s interaktivní tabulí.
 6. Zorganizovat školení pro celý učitelská sbor na téma inkluze - plán pedagogické podpory
 7. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www školy, www.novinyvm.cz ).
 8. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny,…) a zřizovatelem.
 9. Zorganizovat "miniškoličku" pro  budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 10. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky.
 11. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 12.  Podporovat práci kroužků při škole a akcí souvisejících.
 13. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 14. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 15. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách a zlepšovat tak jejich fyzickou      kondici a naplnění volného času.
 16. Organizovat výlety a exkurze.
 17. Dokončit opravy poškozených říms nad okny na fasádě školy (dle finančních možností zřizovatele).
 18. Doplnit další třídy na 2. stupni o dataprojektory (dle zájmu a potřeby učitelů).
 19. Příprava na testování MŠMT v 5. a 9. ročnících. Vlastní testování InspSE SET proběhne od 9. 5.      26. 5. 2017.
 20. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 21. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 22. Realizovat 2. etapu osázení keřů a stromů na louce u ohniště z utržených peněz za sběr papíru.
 23. Dokončit modernizaci školního webu a naplnit jej potřebnými údaji. Vyčerpat dotaci KrÚ kraje Vysočina ve výši 20 000,- na tuto akci
 24. Zřídit Facebookové stránky školy a pravidelně je plnit aktuálními příspěvky.
 25. Zařadit stavebnice Merkur do učebních plánů pracovní výchovy a fyziky a stavebnic Roto (1. a 2. roč.)
 26. V červnu 2017 zorganizovat olympiádu 2. stupně pro místní základní školy na hřišti u naší školy      (Liška, Švecová).
 27. V červnu 2017 realizovat pro žáky školy ve spolupráci s SCVM pochodové cvičení a výlet na      kolech.
 28. Hledat řešení, jak nahradit školní bufet pro žáky po jeho pravděpodobném uzavření od 1. ledna 2017, kdy začne platit tzv. "Pamlsková  vyhláška".

Termíny pedagogických rad

30. srpna 2016

Pedagogická a provozní porada

Úterý 22. listopadu 2016

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle   potřeby)

Pondělí 23. ledna 2017

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 20. dubna 2017

Třídní schůzky. Pro 6. ročníky   (informace o Nj a Vp předají TU).

Čtvrtek 22. června 2017

Klasifikační porada za II. pololetí

 Termíny provozních porad - 25. srpna, 1. září 2016 a dále dle potřeby (i krátké 15 minutové porady o velké přestávce).

Plán exkurzí a projektů na školní rok 2016 - 2017 
1. stupeň

Místo exkurze, zaměření

Budišov - zámek

Praha - 5. ročník

Brno - Špilberk, Petrov,   Planetárium, Anthropos

Třebíč - ESKO - T

Jihlava - ZOO

Dopravní hřiště

SEV Ostrůvek VM, Baliny

Muzeum VM

Knihovna VM

 

akce

 

Den zdraví

Den bez aut

Den Země - ukliďte si město

Den bez úrazů

Barevný den

Sběr kaštanů

Den otevřených dveří

Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklisty

Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a   Sluníčko

Recitační soutěž

Soutěž ve šplhu

Lyžařské závody

Spolupráce s Pečovatelským domem

Besídky pro rodiče (1. stupeň)

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci   s Ostrůvkem

Ve spolupráci s DÓZA

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy - Ubrová,   Svobodová

 

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy + DPS

Akce školy

 

2. stupeň

Ročník

Místo exkurze, zaměření

Zajistí  

6.

 

Exkurze Litomyšl

Ubrová, Najmanová

7.

 

Planetárium, divadlo

VIDA Brno

Liška, Lišková

8.

 

Slavkov  

Najmanová

9.

 

Mineralogická burza Tišnov   + lom Květnice

Zájezd do Anglie pro 8. -   9. ročník

Zájezd do Vídně pro 6. - 9.   ročník

Alternátor Třebíč

Divadlo

Tlustá, Boučková

Kučerová

Teplá, Švecová

Brabcová, Beranová

Najmanová

Volba povolání

 

Lisovny, Draka, Sanborn, Hotelová škola Světlá a SOŠ řemesel - vše Velké Meziříčí

Brabcová

 

projekt

aktivita

zajistí

Den vody

 

6. ročník - Program Voda -   SEV

7. ročník - Sádky VM,   přehrada Mostiště

 

8. ročník - Exkurze   Třebíč ESKO-T

9. ročník - Úpravna   vody + čistička

Tlustá

 

Sběr starého papíru

Duben 2017 - soutěž ve   sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek

Sběr kaštanů pro Lesy a rybářství VM

Říjen 2016

Fikrová, Kubátová

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 208

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 211

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 133

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 145

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 179

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 292

celkem hlasovalo 1168 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru