Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2017/2018

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
 září 2017

Učíme se s pohádkou 

 

 

Živočichové naší planety

 

Pohádky

Opakování lidových pohádek, vyprávění podle obrázkové osnovy, dramatizace, počítání s pohádkou, výtvarné práce spojené s pohádkami.  

 

Poznat živočichy různých podnebných pásem (encyklopedie, koláže, kresby, zpěv) 

 

Seznámení s klasickými pohádkami různých spisovatelů, verze pohádek

 

 1.A

 

 

 

5.B

 

 

 

1.B

Nováková 

 

 

 

Svobodová

 

 

 

Urbanová

 

 

 

 

 

září

 Naše škola

Orientovat se v budově školy, znát její název, pojmenovat jednotlivé místnosti školy, rozlišovat zaměstnance školy, znát školní řád, sestavit pravidla pro tento školní rok. 

2.B 

Rosová 

září - říjen

 Barevný podzim

Rozvíjení fantazie a pozorovacích schopností pří vnímání svého okolí a přírody.Sledování proměn přírody, práce s přírodninami, s keramikou.

5.A 

Duchtíková 

září- červen

Cesta na ostrovy pokladů 

 Celoroční motivační hra. Děti si samy vytvoří mapu pokladů, odměnou za jakoukoliv aktivitu ( pomoc spolužákům...) si mohou posunout figurku po mapě.

5.B 

 Svobodová

říjen

Sběr kaštanů 

 

 

Živočichové naší planety

Pomoc myslivcům zajistit potravu pro lesní zvířata na zimu 

 

Poznat živočichy různých podnebných pásem (encyklopedie, koláže, kresby, zpěv) 

celá škola

 

 

5.B

 

 

Kubátová

Fikrová

Kudláček

 

Svobodová

 

 

říjen-červen

Rodiče čtou dětem

Podpora a vedení dětí k četbě vhodné literatury, naučit se vnímat a pochopit text, upevnění vztahu mezi dítětem a rodičem a školou, možnost rodičů nahlédnout do školní práce dětí, poznat vztahy v kolektivu dětí, přístup vyučujícího.

 2.A

 Mičková,rodiče

listopad   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den Jablíčko

Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce, jablko jako zdroj vitamínů a prvek zdravé výživy. 

 1.A 

Nováková 

 

Naše město,

domov

Žák by měl umět označit rozdíly mezi městským a venkovským prostředím, pojmenovat nejdůležitější části a místa obce a umístění významných budov a objektů, umět se k nim i dopravit v případě potřeby, umět se orientovat v okolí školy a bydliště

 3.A,B

 

Kubátová,

Fikrová

Hele lidi,hele socha

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

 4.A,B

 

Miškelová,

Chalupová

 

Veverčiny

oříšky

 Projektový den - opakování učiva o lese a lesních zvířatech, podzim v lese, suché plody, mezipředmětové vztahy, enviromentální výchova.

 1.A 

 Nováková

Čas jablíčkových vůní

Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce, zvláště na jablka, zdroj vitamínů a zdravé výživy

 

 1.B

 Urbanová

Virová a bakteriální onemocnění 

Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o virových a bakteriálních onemocněních, uvědomit si rizika nákazy, možnosti ochrany, význam očkování proti vybraným nemocem.

 

 

6.B

Čermáková(přírodopis)

 

 

 

 

 

Ptáci (Aves)

Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o třídě ptáci a popis vybraných druhů ptáků. Poznat ptáky typické pro naše území a ptáky žijící ve vzdálenějších oblastech. Získat informace o ochraně ptactva, o chráněných druzích, zajímavostech.

 7.A

 Čermáková (přírodopis)

Od svatého Martina ke svatému Ondřejovi 

Seznámit žáky se způsobem života v minulosti - tradice, zvyky, pranostiky. Rozvíjení slovní zásoby, podpora čtenářské gramotnosti. 

5.A 

 Duchtíková

Národ sobě 

Přiblížit žákům dobu národního obrození.

 5.B

Svobodová 

Jednoduché stroje 

 Seznámení žáků s jednoduchými stroji, umět takový stroj sestavit.

 8.A,B

Beranová 

prosinec

Plazi (Reptilia)

 Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o třídě plazi a popis vybraných druhů. Poznat plazy typické pro naše území a ty žijící ve vzdálenějších oblastech, v subtropech a tropech. Získat informace o ochraně plazů, o chráněných druzích, zajímavostech, druzích nebezpečných pro člověka

 7.B

 Čermáková (přírodopis)

  Voda  Samostatné vyhledávání informací, kompetence k učení, schopnost spolupráce ve skupině, umět přijmout kritiku i pochvalu, kompetence komunikativní.   8.A,B

 Boučková

 (chemie)

  Čertí škola  Posílení mezilidských vztahů, rozvíjení estetických a tvůrčích činností, umění vyjádřit radost a pracovat se strachem.   5.A

Duchtíková 

  Atlas strašidel (charakteristika)  Zopakovat a prohloubit učivo, zvládnout kritiku i pochvalu, umět zhodnotit vlastní práci, vytříbený ústní projev.  8.A,B

 Lišková

(český jazyk)

leden - únor Sluneční soustava   Seznámení se sluneční soustavou, mezipředmětové vztahy - český jazyk, výtvarná výchova, pracovní výchova  3.A,B

Fikrová, Kubátová 

únor Čepicový den Zopakovat učivo o zimě, využít čepici jako herní prvek a prvek komunikace.  1.A

 Nováková

  Pravěk Seznámit děti s životem pravěkého člověka, pracovat s textem, umět vyhledávat informace (encyklopedie, internet), děti se učí pracovat ve skupinách a prezentovat svoji práci.  4.A,B

Chalupová, Miškelová

  Masopust Seznámení dětí s lidovými tradicemi. Děti se zapojí do masopustního průvodu s maskami i básničkami. 2.B

Rosová 

březen Skupenské přeměny - výroba karamelových lízátek Žák se seznámí s přeměnami skupenství pevného na kapalné (tání) a kapalného na pevné (tuhnutí), podle teploty dokáže pomocí tabulek srovnat vybrané látky. 8.A,B

 Beranová

  Materiály Žák se seznámí se základními materiály, jejich tříděním i recyklací. 7.A,B

 Beranová

  Slavíme Velikonoce Žák se seznámí s tradicemi, v praxi vyzkouší zdobení vajec technikou decoopage. 7.A

 Beranová

duben Vesmír Zábavnou formou rozšířit vědomosti žáků o vesmíru, využít fantazii a tvořivost žáků, upevnit spolupráci mezi dětmi, dát jim možnost k vlastní prezentaci. 5.A

 Duchtíková

květen  Osvobozené divadlo  Vyhledávání informací na internetu a jejich ověřování, práce s textem, seznámení s významnými osobnostmi Osvobozeného divadla, vytváření vlastních prezentací   9.B

 Najmanová

(český jazyk)

  Členovci Vypracovat soubor materiálů s informacemi o vybraných druzích živočichů ze skupiny členovců, vyhledávání, propojování a třídění informací 6.A,B

 Čermáková

(přírodopis)

  Praha - hlavní město české republiky Žák získá základní informace o našem hlavním městě, seznámí se s nejdůležitějšími pamětihodnostmi, vyhledává informace v encyklopediích, na internetu, seznámí se s pověstmi staré Prahy 5.A

Duchtíková 

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 
 Termín  Třída  Program
 2. 10. 2017  6.A,B  Startujeme !
 11. 12.    5.A,B  Já a třída

 15.12.

 9.A,B  Jsem online

 12. 12. 

 7.A,B   Ďáblíci a andílci

 14. 12.

 8.A,B   Můj život, můj svět

 14. 5. 2018

 5.A,B Nechci, díky !

 15.5.

 6.A,B Vítejte ve virtuální realitě

 16. 5.

 7.A,B Dvě strany mince

 17.5.

 8.A,B Láska je láska

 12.6.

 9.A,B Končím a začínám 

 

   

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  9.11. 2017

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

 

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a Besip.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 16.10. 2017 5.B  Tajemství zahrady  Svobodová 
19.10.  5.A  Tajemství zahrady  Duchtíková 
 30.10. 7.A,B  Půda pro život  Beranová, Ubrová 
 4.12. a 8.12. 1.A,B  Vlněné Vánoce  Nováková,Urbanová 
 6.12. a 7.12. 3.A,B  S vůní Vánoc  Fikrová, Kubátová 
 19.12. a 20.12. 4.A,B  S vůní Vánoc  Chalupová, Miškelová 
 21.1 a 23.1. 2018  2.A,B Podoby mléka  Mičková, Rosová 
 8.2. a 9.2. 3.A,B  Podoby mléka  Fikrová, Kubátová 
 16.2. a 19.2. 9.A,B  Obchod bez odpadů  Čermáková, Kučerová 
 19.2. a 20.2. 8.A,B  Křížem krážem Vysočinou  Lišková, Liška 
 13.3. a14.3.  5.A,B Cesta za papírem  Duchtíková, Svobodová 
 16.3. a 20.3.  1.A,B Probouzení přírody  Nováková, Urbanová 
 4.5. 6.A,B  Jezírko plné života  Švecová, Teplá 
 18.5. 4.A,B  Nech brouka žít 

Chalupová, Miškelová 

 22.6. 2.A,B  Stromy 

Mičková, Rosová 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 354

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 214

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 195

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 186

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 206

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 388

celkem hlasovalo 1543 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru