Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 Termín  Název  Cíl  Účastní se  Organizuje
 září Praha - naše hlavní město  Prohloubení učiva o Praze různými formami a metodami práce - historie Prahy, architektonické památky, významné osobnosti. Exkurze do Prahy - plavba po Vltavě, Karlův most, Petřín, Hradčany, muzeum vosk.figurín   5.AB

 Nováková

Urbanová

 říjen Sběr kaštanů  Pomoc myslivcům zajistit potravu pro lesní zvířata na zimu   celá škola

Kubátová

Fikrová

Kudláček 

říjen Poznáváme ovoce a zeleninu Seznámit žáky s různými druhy ovoce a zeleniny, třídit a poznávat různými smysly. Důležitost ovoce a zeleniny v našem jídelníčku. Mezipředmětové vztahy Prv, Vv, Pv 1.B

Rosová 

 říjen Bramborový den  Seznámení s rostlinou lilek brambor. Původ a význam této plodiny. Práce na poli dříve a nyní, proměny přírody na podzim. 4.A  Duchtíková 
říjen Na podzim

Seznámit žáky s tímto ročním obdobím - měsíce, počasí, jak vypadá příroda. Poznávání stromů, třídění listů, plodů. Podzimní ovoce a zelenina, jak se sataráme o zahradu.

Mezipřed. vztahy Prv, Ma, Čj, Tv, Hv, Vv

1.AB

Vaňková

Rosová

 říjen Happy Halloween  Seznámení s tradičním svátkem Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích. 4.A   Duchtíková
 listopad Podzim Cíl - žáci jednoduše popíší změny v přírodě na podzim. Podzimní měsíce, sklizeň plodin na polích a v zahradách. Význam lesa a vody a  jejich ochrana. Mezipřed. vztahy Hv, Vv, Pv, Tv, Čj, Ma, Prv 2.AB

Kubátová

Fikrová

listopad Moje rodina

Příbuzenské vztahy v rodině, výzmamné rodinné události, rozdělení rolí v rodině,k práva a povinnosti členů rodiny, společné činnosti, rodinné prostředí, život rodiny.

Mezipřed.vztahy Prv, Vv, Pv, Hv, Čj

1.B

 Rosová

prosinec Arteterapie

Motivací navodit tvůrčí atmosféru ve třídě, rozvoj komunikačních a kooperačních kompetencí, samostatné řešení problému, obhajování svého názoru, zapojování do diskuze, začlenění problémových žáků do kolektivu třídy.Rozvoj grafomotoriky, rozvoj fantazie, citu pro barevnost, zájmu o okolní svět, podpora pozitivní zkušenosti dítěte.

2.B

 Fikrová

 prosinec Poselství křesťanských Vánoc  Seznámení žáků s křesťanským pojetím Vánoc, základní pojmy křesťanské kultury, biblický příběh o narození Ježíše, symbolika hvězdy ( světla) ve vztahu k vánočnímu příběhu. Uvědomit si, jak a čím "přinášet světlo" druhým lidem.  všichni žáci 1.st.

p. Drlíček

 prosinec Voda  Samostatné vyhledávání informací a jejich zpracování a prezentace. Kompetence komunikativní ( kritika a pochvala spolužáků, schopnost pochvalu i kritiku přijmout a reagovat na ně), sociální a personální ( schopnost spolupráce ve skupině, střídání rolí, pomoc slabším), k učení ( vyhledávání informací, sebehodnocení, každý má šanci prožít úspěch). Mezipřed.vztahy F, Ma,Př, Ze, Inf   8.AB Boučková 
 leden Paliva 

Skupinová aktivita- vyhledávání, třídění, zpracování informací a následná prezentace o palivech jako zdrojích energie i chemické surovině.

Kompetence komunikativní, sociální a personální, k učení.

Mezipřed.vztahy Ma, Fy, Inf, Ze, Př

 9.AB  Boučková
leden FOOD

Seznámení žáků s tradičními anglickými jídly.Zdravé a nezdravé potraviny.Druhy ovoce a zeleniny. Aktivity, hry, vlastní výživová pyramida.

4.A Duchtíková
 leden Zdraví  Žáci se naučí určovat základní viditelné části lidského těla. Umí popisovat podle obrázků i podle skutečnosti. Naučí se poznávat lidské smaysly a jejich čidla. Děti si upevní návyky osobní hygieny, odpočinku i aktivního pohybu. Pochopí nebezpečí užívání návykových látek, umí tyto látky odmítnout. Procvičí si stolování jako společnou činnost v rodině vytvářející pocit domova. Připomenou si nebezpečí ohrožení při setkání s neznámými lidmi.  2.AB

 Kubátová

 Fikrová

leden Jak zvířátka přezimují Přezimování živočichů v ČR. Kteří živočichové jsou aktivní, jaké stopy najdeme ve sněhu ? Četba, hledání na internetu i v encyklopediích. Mezipřed.vztahy Hv, Vv, Čj 4.B

 Svobodová

 únor Pravěk  Seznámit žáky s nejstarším obdobím v dějinách lidstva - lov, bydlení, ošacení, dorozumívání, hodnoty společenského života. Projekt navazuje na exkurzi v antroposu v Brně.   4.AB

Duchtíková

Svobodová 

únor Prevence zubního kazu Seznámit žáky se stravovacími návyky a pitným režimem ( pestrá strava, mnoho ovoce a zeleniny, mléčné výrobky), tvorba vlastního jídelníčkudůležitost čištění zubů alespoň 2x denně, návštěvy zubního lékaře 1.B

 Rosová

březen -

duben

Stavíme ze stavebnice ROTO Žáci pracují v týmech na téma Moje farma, účast v soutěži kraje Vysočina. Mezipředmětové vztahy Čj, Prv, Pv, Vv, Ma 2.AB

Kubátová

Fikrová

duben Oranžový den Vítání jara v oranžové barvě celá škola

všichni vyučující 

duben Easter in England Tradice Velikonoc v Anglii. Velikonoční písničky, hry, říkanky, obohacení slovní zásoby. Srovnání českých a anglických Velikonoc. 4.A

 Duchtíková

duben Sběr starého papíru ekologická aktivita   celá škola

Beranová

Kudláček 

duben Svatý Václav

Seznámení s životem sv. Václava

Mezipřed. vztahy Vl, Čj, Vv, Hv

4.B

Svobodová 

červen Karel IV. Seznámit žáky s životem, významnými díly a odkazem Karla IV. 4.A

Duchtíková 

červen Den s ekologií   6. - 9. r.

Tlustá 

červen Naši ilustrátoři Připomenutí ilustrátorů, se kterými se žáci setkali na 1. stupni, komiksy, ilustrace, dětská kniha.Návštěva MK.Mezipředmětové vztahy Čj, Vv, Ma. 5.A

Nováková 

červen Pohybem proti obezitě Práce žáků v týmech. Motivace ke každodennímu pohybu, zdravému životnímu stylu, prevenci nemocí. Projekt realizován za finanční podpory MZ ČR. 2.AB

Kubátová

Fikrová

 Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní

učitele zpracovává 3 - 4 hodinové interaktivní programy primární prevence.
 
 Termín  Třída  Program
 15.9.  6.AB  Startujeme !
 25.10.  5.AB  Já a třída

 1.11.

 9.AB   Jsem online

 4.11.

 7.AB  Ďáblíci a andílci

 9.11.

 8.AB  Můj život, můj svět

 22.3.

5.AB Nechci, díky !

 31.3.

6.AB Vítejte ve virtuální realitě

 7.4.

7.AB dvě strany mince

 21.4.

8.A Jsme na jedné lodi

 21.4.

8.B Láska je láska

 13.6.

9.AB Končím a začínám 

 

   

  

1. února 2017

Slepíši - Hele lidi, hele socha
Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provází.

 

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a Besip.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 29.9. 9.AB  Ekospotřebitel  Tlustá, Najmanová 
 7.10. 3.A Vodní svět Miškelová
 11.10. 7.AB  Půda pro život  Teplá, Švecová
 14.10. 8.AB  Jak se žije s handicapem Tlustá, Kučerová
 25.10. 1.A  O jeřabince  Vaňková
 31.10. 1.B O jeřabince Rosová
 28.11. 4.AB  Od sv. Martina po masopust  Duchtíková, Svobodová 
 29.11. 1.B Půjdem spolu do Betléma Kovtunová
 2.12. 1.A Půjdem spolu do Betléma Vaňková
 2.2. 8.AB  Křížem krážem naší vlastí  Tlustá
 2.3. 4.B Ze života včel Svobodová
 3.3. 4.A  Ze života včel  Duchtíková 
 17.3. 3.AB  Ptačí říše  Miškelová, Chalupová 
 7.4. 2.AB  Velikonoce 

Kubátová, Fikrová 

24.5. 2.A Ze života včel

Kubátová 

25.5. 2.B Ze života včel

 Fikrová

 12.6. 1.AB  Čmelda a Brumda 

 Vaňková, Rosová

 

 
 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 160

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 148

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 93

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 100

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 134

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 226

celkem hlasovalo 861 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru