Zápisy do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 proběhne 21. dubna 2017 v čase 14:00 - 18:00 hodin.

K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené v termínu od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.  Při zápisu se vyplňuje dotazník a žádost o přijetí nebo o odklad přímo ve škole. Oba dokumenty lze také stáhnout a donést k zápisu již vyplněné.Zápisy do 1. tříd

doc 32 kB  -  dotazník při zápisu
doc 27 kB  
-  žádost o přijetí do 1. třídy
doc 25 kB  
-  žádost o odklad povinné školní docházky

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. tříd ve školním roce 2017 - 2018.

 

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace 

Kritéria pro přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2017 - 2018, 

vydaná v souladu se záměrem města Velké Meziříčí udržet stávající Základní školy ve Velkém Meziříčí s rovnoměrným naplněním tříd a ročníků a v souladu s koncepcí školství ve Velkém Meziříčí. 

Kritéria jsou seřazena dle důležitosti při posuzování žádostí o přijetí. 

Ve školním roce 2017/2018 Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace otevře dvě první třídy s maximálním počtem 51 žáků celkem. 

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou města Velké Meziříčí č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí. 

V případě volné kapacity do určeného počtu 51 žáků celkem v obou prvních třídách základní školy se bude pro přijetí dětí s trvalým pobytem mimo území stanovené v předchozím odstavci přihlížet k těmto kritériím: 

 1. Bude přijato dítě, které nemá trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy      Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace, ale současně má      trvalý pobyt na území města Velké Meziříčí nebo v jeho místní části.
  Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 1, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.
   
 2. Bude přijato dítě, kterému pro školní rok 2016/2017 vydala Základní školy Velké      Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace rozhodnutí o odkladu povinné      školní docházky o jeden rok.
  Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 2, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.
   
 3. Bude přijato dítě, které nemá trvalý pobyt na území města Velké Meziříčí nebo v      jeho místní části.
  Pokud nebude moci ředitel školy přijmout všechny děti, které splňují kritérium podle bodu 3, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte. Přednostně bude přijato starší dítě.

 Ve Velkém Meziříčí dne 20. března 2017

Vyvěšeno: 21. března 2017 na venkovní straně vchodových dveří na budově školy, na webových stránkách školy

Svěšeno:   24. května 2017

Spádové území pro naši školu:   

- ulice Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Františky Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlnosti, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké Schody, Záviškova,
- části města Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro žáky 6. až 9. ročníku

Jak můžete pomoci svým dětem, aby zvládli přechod z MŠ na ZŠ

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 160

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 148

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 93

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 100

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 134

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 226

celkem hlasovalo 861 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru