Naše škola

Jsme základní škola, která dbá na vzájemnou důvěru mezi učiteli a žáky


 • zajišťujeme vzdělávání aprobovanými pedagogy, kteří se průběžně dále vzdělávají
 • plníme školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola v pohodě"
 • snažíme se vytvářet bezpečné klima a prostředí ve škole
 • podporujeme ochranu žáků před patologickými jevy, zaměřujeme se na prevenci šikany (spolupráce se školícím střediskem Klub Ponorka)
 • vybavujeme školu průběžně interaktivními tabulemi (všechny třídy 1. stupně a odborné učebny) a dataprojektory (všechny ostatní učebny)
 • pokračujeme v čerpání peněz z projektů Operační program Jan Amos Komenský - Šablony III (2023) a OPJAK 2024 -2025
 • žáci školy se pravidelně účastní sportovních turnajů (florbal, házená, šplh na tyči, vybíjená, McDonalds Cup …) a kulturních akcí (divadelní a filmová představení, koncerty souborů Slunko a Harmonie …)
 • realizujeme slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku v JC
 • spolupracujeme s partnery školy (Kraj Vysočina, město Velké Meziříčí, Edookit, Hotelová škola Světlá, GVM,  …)
 • spolupracujeme s dalšími organizacemi (DÓZA, Městská knihovna VM, SEV Ostrůvek a Baliny, Jupiter Club, sportovní kluby ve městě, sportovní oddíly, nízkoprahové centrum Wellmez …)
 • prezentujeme školu na veřejnosti (třídní www stránky, Velkomeziříčsko, NovinyVM, výstavy v JC, školní jarmarky, FB stránka školy …)