Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.  S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Hlavní oblasti poradenských služeb 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • poskytování podpůrných opatření a vyhodnocování jejich účinnosti
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • specifická pedagogická práce s těmito žáky - přímá pedagogická podpora nebo vzdělávání podle plánu pedagogické podpory,
 • na základě doporučení PPP nebo SPC vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, reedukace
 • zprostředkování diagnostických vyšetření

2. Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných


3. Prevence školní neúspěšnosti  

 • péče o žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy


4. Kariérové poradenství 

 • volba vhodné vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
  • potřebné informace pro žáky a jejich zákonné zástupce, exkurze do firem a podniků, návštěvy středních škol, aj.

5. Prevence rizikového chování 

 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, sledování sociálního klimatu tříd
 • tvorba a vyhodnocování školních preventivních programů
 • program proti šikanování
 • spolupráce s nízkoprahovým centrem Ponorka a zajišťování jejich vzdělávacích programů


6. Metodická podpora učitelů 

 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci ve všech oblastech
  Spolupráce a komunikace mezi školou a školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a jinými institucemi (OSPOD).

Informace o ŠPP

Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby

Na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění. Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm jehož členy jsou: 


Mgr. Hana Beranová

Mgr. Iva Najmanová

 •  metodik prevence  

Mgr. Jana Kubátová