Proč k nám

 • Rozšířená výuka tělocviku na 3 hodiny na 2. stupni
 • Pohybové vyžití o přestávkách (tělocvična listopad - březen 2 x týdně o Proč k námvelké přestávce, atrium - v případě hezkého počasí)
 • Nabídka aktivního využití volného času - široká nabídka zájmových útvarů
 • Moderní zázemí školy, bezbariérový přístup
 • Cílená všestranná příprava na studium na střední školu (kroužky - příprava na přijímací zkoušky na SŠ z Ma a Čj)
 • Příprava do praktického života
 • Příprava k volbě povolání (festival vzdělávání ve velkém Meziříčí, exkurze do místních výrobních podniků a SŠ,…)
 • Sportovní zaměření školy, účast na sportovních soutěžích a jejich pořádání
 • Výchova slušného člověka odpovědného za své činy s důrazem na EVVO a soužití s handicapovanými spoluobčany
 • Funkční spolupráce s organizacemi ve městě - JC, DÓZA, Městská knihovna, PPP,  ZŠ Sokolovská, ZŠ Oslavická, Speciální škola, sportovní oddíly, SEV Ostrůvek, Muzeum, Wellmez, … 

Hlavní úkoly školy: 

 • Proč k námBezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupráce se školicím střediskem Klub Ponorka.
 • Plnění vzdělávacích programů Základní škola a ŠVP "Škola v pohodě".
 • Vybavení školy dalšími interaktivními tabulemi (Aj, ...).
 • Pokračovat ve spolupráce s Vysočina Education v projektu - Využívání interaktivní tabule na ZŠ a SŠ.
 • Pokračovat v zaškolování učitelů v práci s interaktivní tabulí.
 • Prezentace školy na veřejnosti (Velkomeziříčsko, výstavy v JC).
 • Spolupráce s partnery školy.                              
 • Účast žáků na sportovních a kulturních akcích. Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 • Spolupráce s Basketbalovým klubem Velké Meziříčí (pořízení světelné tabule do tělocvičny).
 •  

Další aktivity: 

 • Účast na vzdělávacích exkurzích (každý ročník 2x ročně)
 • Školní vlastivědná putování
 • Spolupráce se sdružením Slepíši
 • Využívání žákovské knihovny
 • Účast na sportovních, vědomostních a výtvarných soutěžích a olympiádách
 • Návštěvy divadelních představení a výukových koncertů
 • Sběr starého papíru a kaštanů
 • Galerie výtvarných prací v prostorách školy
 • Projektové dny - Barevný den (vítání jara), Den s ekologií 

Nabídka vzdělání: 

 • Lyžařský kurz pro 7. ročník na Fajtově kopci
 • Povinný plavecký kurz pro 3. ročník, zdokonalovací plavecký kurz pro 4. ročník
 • Předplavecký kurz v 1. a 2. ročníku         
 • Výběr povinně volitelných předmětů od 7. ročníku
 • Tři hodiny tělesné výchovy od 6. do 8. ročníku
 • Široká nabídka zájmových kroužků
 • Výuka kvalifikovanými a zkušenými pedagogy
 • Plně aprobovaná výuka anglického, německého a ruského jazyka
 • Výuka v odborných a plně vybavených učebnách (tělocvična 24x34 m, pracovna F, Ch, Př, laboratoř Ch, učebna jazyků, Vv, Hv, dvě počítačové učebny, školní dílna, cvičná kuchyň, žákovská knihovna, místnost pro volný čas)
 • Příprava žáků k přijímacím zkouškám
 • Výuka Římskokatolického náboženství

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1793

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 913

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 852

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 940

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 976

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1349

celkem hlasovalo 6823 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru