Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2022/2023

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje  
 září Učíme se s pohádkou Usnadnit dětem hravou formou přechod z mateřské školy, propojení matematiky, psaní a výtvarné výchovy.  1.A Nováková   
           
celoroční  Kouzelná škola  Podpořit spolupráci žáků, budovat sebedůvěru žáků, vytvořit "kouzelnou" atmosféru ve třídě.   4.B Dohnalová   
  Svatý Václav Seznámení se životem svatého Václava, proč je 28.9. státní svátek, využití mezipředmětových vztahů, vyhledávání informací. 5.A Duchtíková  
 říjen Ježek  Získat základní znalosti o podzimní přírodě a o ježkovi, procvičování psaní a čtení slabik, počítání do pěti, rozvoj slovní zásoby.  1.A  Nováková  
  Halloweenský karneval Seznámit žáky se zvyky a svátky jiných zemí. 3.A,B Kubátová, Fikrová  
   Podzim Charakteristika ročního období, rozvoj dětské fantazie a tvořivosti, porozumění textu, pobyt v přírodě.   2.A Lišková Ilona   
  Halloween aneb Dušičky Lidové zvyky v zemích mluvících anglicky, ale i u nás, rozlišovat realitu a nadpřirozeno, zlo a dobro, rozvíjení dětské fantazie. 2.A,2.B,4.B,5.A Lišková Ilona,Rosová,Dohnalová,Duchtíková  
  Naše město Seznámit žáky s naším městem teoreticky i prakticky. 3.A,B Kubátová, Fikrová  
 listopad Jablíčko  Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce, vzájemná komunikace ve skupině.  1.A   Nováková  
  Svatý Martin  Seznámit děti s legendou o svatém Martinovi, s pranostikami a lidovými tradicemi.  2.A, 2.B Lišková Ilona, Rosová Jitka   
  Trocha poezie nikoho nezabije  Zopakovat literární pojmy, pracovat s textem, rozvíjet fantazii, vytvářet vlastní texty, spolupracovat, propojit literaturu,hudební výchovu a výtvarnou výchovu.  9.A  Najmanová   
  Proč se říká  Seznámit se s rčeními, která všichni známe, ale mnozí nevíme, odkud pocházejí, pracovat ve skupinách, umět se domluvit, rozdělit si úkoly podle schopností, prezentovat práci na veřejnosti.  6.A  Najmanová   
  Čas jablíčkových vůní  Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce.  1.B  Urbanová   
  Halloween  Propojit různé předměty, vysvětlit podzimní svátky. 1.B  Urbanová   
  Virová a bakteriální onemocnění  Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o nemocech, umět prezentovat na veřejnosti.  6.A,B  Čermáková  
  Veverčiny oříšky Enviromentální výchova, opakování učiva o lese a jeho obyvatelích. 1.A Nováková  
  Listopadové pranostiky  Seznámit žáky se způsobem života v minulosti, s tradicemi a zvyklostmi.  5.A Duchtíková   
  Národ sobě Přiblížit žákům dobu národního obrození ve všech předmětech. 5.B Svobodová  
  Karel IV. Seznámit žáky s Karlem IV., využít spolupráci s městskou knihovnou. 5.A Duchtíková  
  Fyzikální pokusy s vejci Zopakovat základní vlastnosti kapalin a seznámit se s dalšími, využití mezipředmětových vztahů - hmyz žijící na povrchu vody, koloběh vody v přírodě, význam mýdla, vodní sporty, plavání. 8.A Beranová  
prosinec Advent Seznámit žáky se smyslem některých zvyků a tradic v období adventu a Vánoc. 3.A,B Kubátová, Fikrová  
  Čertí škola Posílení vztahů ve třídě, jak prožít radost a jak naložit se strachem, netradiční způsob výuky, navození adventní nálady. 5.A Duchtíková  
  Mikuláš Seznámit žáky s lidovými zvyky a obyčeji, rozvíjet fantazii, zopakovat hravou formou probrané učivo. 2.A Lišková Ilona  
leden Tři králové Seznámit žáky s tradicemi spojenými s tímto svátkem, vysvětlit význam tříkrálové sbírky. 2.B, 2.A, 3.A,3.B Rosová, Lišková Ilona, Kubátová, Fikrová  
  Naše tělo Upevnění návyků osobní hygieny, správné stravovací návyky, péče o vlastní zdraví, prevence úrazů. 2.B, 2.A Rosová, Lišková Ilona  
leden - březen Ptáci Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o třídě ptáci a popis vybraných druhů ptáků, práce s informacemi, prezentace poznatků. 7.A,B Čermáková  
únor Čepicový den Opakování učiva o zimě, využití čepice jako vhodného herního prvku a prvku komunikace, využití mezipředmětových vztahů. 1.A Nováková  
  Já v deseti číslech Zamyslet se nad zajímavostmi ze svého života, uvědomit si svoje kladné i záporné vlastnosti. 5.B Svobodová  
  Oblíbené hry a hračky Vést žáky k vhodnému výběru hraček a her. 2.A Lišková Ilona  
  Od totality k demokracii Seznámit žáky s dobou totalitní vlády, komunikace s rodiči a prarodiči, prohlubování vzájemných vztahů. 5.B Svobodová  
  Masopust Seznámit se s masopustními tradicemi a zvyky. 5.B,2.B, 2.A, 5.A Svobodová, Rosová, Lišková Ilona, Duchtíková  
  Přídavná jména Procvičování přídavných jmen hravou formou. 5.B Svobodová  
  Vesmír Probudit v žácích touhu po nových poznatcích, upevnit spolupráci, dát dětem příležitost k vlastní prezentaci. 5.A Duchtíková  
  Den v pravěku Zážitkovou pedagogikou nahlédnout na život pravěkých lidí. 4.A Kameníková Dagmar  
  Průmyslová revoluce Rozvoj spolupráce, práce s různými informačními zdroji, prezentace vlastní práce před publikem. 8.A Teplá  
  Karneval Seznámení se starými lidovými zvyky. 1.B Urbanová  
  Jednoduché stroje Funkce a využívání jednoduchých strojů. 8.A,B Beranová  
březen Čeští panovníci Samostatné vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace. 7.A,B Lišková Ivana  
  Pověsti z okolí Velkého Meziříčí Seznámit žáky s místními pověstmi. 6.B Ščerbová  
           
  Elektrárny Rozšíření vědomostí o energii, vyhledávání informací, sebehodnocení, spolupráce. 9.A,B Zemanová  
  Veselé zoubky Péče o dětský chrup. 1.A, 1.B Nováková,Urbanová  
  Den vody Seznámit žáky s historií světového Dne vody. 5.A,4.B Duchtíková, Dohnalová  
  Sametová revoluce Seznámit žáky s obdobím sametové revoluce a s osobnostmi, které jsou s touto dobou spojeny, komunikace s rodiči a prarodiči, prohloubení vzájemných vztahů. 5.B Svobodová  
  Z pohádky do pohádky Pěstovat u žáků pozitivní vztah k literatuře. 2.A Lišková Ilona  
  Pravěk Seznámit s nejstarším obdobím naší planety, srovnání podmínek pro život dřív a nyní, enviromentální výchova. 4.B Dohnalová  
  Sluneční soustava Informace o sluneční soustavě, samostatná i společná práce, mezipředmětové vztahy. 3.A, 3.B Kubátová, Fikrová  
  Líčení Práce s textem a práce ve skupinách,vlastní hodnocení učení. 7.A,B Lišková Ivana  
  Sametová revoluce Prožít sametovou revoluci na vlastní kůži. 5.A Drlíčková  
  Pravěk Zážitkovou pedagogikou nahlédnout do života pravěkých lidí. 4.A Drlíčková  
  Easter in Great Britain Seznámení se s kulturou a tradicí svátků Velké Británie, porovnávání se zvyky v České republice, vyhledávání informací. 9.A Konečná  
  Aprílová Wikipedie Aktivizace žáků ke čtení s porozuměním. 9.B Ščerbová  
duben Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy? Práce s textem, vyhledávání informací, lidové zvyky a tradice. 3.A, 3.B Kubátová, Fikrová  
květen Plyšákový den Hravou formou zopakovat učivo z českého jazyka, matematiky, rozvíjení čtenářské gramotnosti, zúročení počítání do dvaceti. 1.B Urbanová  
           

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 

Termíny Ponorky - 2022/2023

1. pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

16.9.

 

6.A,B

Adaptační kurz

8.00

Tepl,Šve

7.12.

7.A,B

Třída a její svět

10.55

Liškovi

8.12.

8.A,B

Můj život, můj svět

10.55

Ber,Zem

9.12.

 

9.A,B

 

Karta na sebe

 

10.00

 

Čer,Voš

 

2.pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

2.5.

6.A,B

Online svět a já

10.55

Tep, Šve

3.5.

7.A,B

Dvě strany jedné mince

10.55

Liškovi

4.5.

8.A,B

Láska je láska

10.55

Ber, Zem

 

29.5.

9.A,B

Já a moje finance

10.00

Čer,Voš

 

 

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 20.9. 7.A  Jak rostliny dobývají svět  Beranová 
 21.9. 7.B Jak rostliny dobývají svět  Zemanová 
 11.10. 5.A,B Polytechnika - dřevo  Nováková, Michálková, Urbanová, Kudláčková 
 13.12. 2.A,B  Staročeské Vánoce  Kubátová, Fikrová 
 14.12. 3.A,B  Staročeské Vánoce  Kameníková, Dohnalová 
 20.1. 9.A  Víme, co jíme  Konečná 
 21.1. 9.B  Víme, co jíme  Kučerová 
 2.2. 8.A  Křížem krážem Vysočinou  Čermáková 
3.2. 8.B Křížem krážem Vysočinou Vošmera
7.2. 2.A Výroba papíru Kubátová
10.2. 2.B Výroba papíru Fikrová
10.3. 4.B Cesta za papírem Svobodová
11.3. 4.A Cesta za papírem Duchtíková
1.4. 1.A Jarní tradice Lišková Ilona
4.4. 1.B Jarní tradice Rosová
5.4. 3.B Jarní tradice Dohnalová
6.4. 3.A Jarní tradice Kameníková
9.5. 6.A,B Voda a život v ní (v rámci projektového dne Den s ekologií) Liška, Lišková

 Den s EKOLOGIÍ - 9.5.  (projektový den pro 2. stupeň)

 ročník  téma
6.A,B  Voda, živočichové ve vodě
7.A,B   Čištění vody, pitná voda, přehrady
8.A,B  Skládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9.A,B   Bezodpadové hospodářství, třídění odpadu

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 KčPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

docx 130 kB  -  Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovyPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2022/2023

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO CÍRKEVNÍ A SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA PRO ROK 2022 - částka 417 000,- Kč, robotické stavebnice, 3D tiskárny, květen 2022

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2022 - částka 73 000 Kč, pořízeno 11 tabletů a obaly a kryty, duben 2022

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 - částka 123 000 Kč, pořízeno

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1481

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 677

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 610

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 660

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 703

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1055

celkem hlasovalo 5186 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru