Povinně zveřejňované informace

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název:
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:
Organizace byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Velké Meziříčí dne 22. října 2002 s účinností od 1. 8. 2003. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělávání dětí. Předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění.

GDPR:

Pověřencem na ochranu osobních údajů školy je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, kontaktní osoba JUDr.Diana Kutnerová, tel.566782013.

docx 40 kB  -  Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Organizační struktura:

Organizační struktura školy dle ZP

 Povinně zveřejňované informace

 

Kontaktní spojení:
Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Školní 2055, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 566 782 320, 566 782 2322
E-mail: sekretářka@3zsvm.cz, reditel@3zsvm.cz

Případné platby lze poukázat: 
škola:              165455812/0600
jídelna:            165455855/0600
FKSP:              165455679/0600
IČO: 70993092
DIČ: nebylo přideleno

Dokumenty:
pdf 1 MB  -  zřizovací  listina
doc 1005 kB  -  výroční zpráva školy za rok 2014 - 2015
xls 118 kB  -  rozpočet školy za rok 2016

Žádosti o informace:
Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání   žádosti. Zveřejněnou informací se rozumí taková informace, která může být   vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči   dat umožňujícím zápis a uchování informace, nebo pomocí telekomunikačního   zařízení. Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné   informace, může pověřená osoba sdělit pouze údaje umožňující vyhledání a   získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v   případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti.  Pokud žadatel trvá na   přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Žádost   může být podána ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního   zařízení. V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne pověřený   pracovník informaci žadateli neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není ‐ li   žadateli informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto   poskytnutou za dostačující,  je třeba  podat  žádost    písemně. Písemná   žádost musí obsahovat: označení adresáta, jméno a příjmení žadatele (příp.   název a sídlo žadatele) a spojení na něho. Žádost musí být srozumitelná a   musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována. Neobsahuje-li písemná   žádost tyto údaje, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ředitel ji   bez dalšího odloží. Pokud   je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, pověřený pracovník vyzve   žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil.   Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne   pověřený pracovník o odmítnutí žádosti. Pokud   je požadovaná informace mimo působnost ředitele školy, pověřený pracovník   žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Pověřený   pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení   žádosti. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit maximálně o 10   dnů. Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k   odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina   prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.    

Pracovníci pověření   poskytováním informací:
Mgr. Petr Blažek, ředitel   školy  
Ing. Lenka Dohnalová - sekretářka školy

  doc 69 kB  -     SM-51 - Směrnice o poskytování informací

Příjem žádostí a dalších podání:
Stížnosti,   oznámení a podněty přijímá a eviduje ředitel školy nebo jeho statutární   zástupce v obvyklé pracovní době. Mohou být podány písemně, ústně, nebo v   elektronické podobě. Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom,   zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela   zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce stížnosti. Ústní stížnosti,   pokud nebudou vyřízeny ihned na místě, budou zapsány a dále chápány jako   písemné. Příjemce stížnosti je povinen zajistit prošetření stížnosti a do 30   dnů podat stěžovateli písemnou zprávu o vyřízení stížnosti. Ve složitých   případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit o dalších 30 dnů. V   odůvodněných případech lze lhůtu pro vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný   termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty k vyřízení musí být stěžovatel   vyrozuměn.

Pracovníci pověření   poskytováním informací:
Mgr. Petr Blažek, ředitel   školy  
Ing. Lenka Dohnalová - sekretářka školy

doc 70 kB  -  SM-12-   Směrnice o vyřizování stížností

Opravné prostředky:
Odvolání   proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů   ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti   o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od:
odkázání   na zveřejněnou informaci (§ 6),
odložení   žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
sdělení   o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání   i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného   subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o   informace.

Formuláře:
  docx 15 kB  -  Žádost o   poskytnutí informací
  doc 25 kB  -  Žádost o odklad povinné školní docházky
  doc 23 kB  -  Žádost o pokračování žáka v základním vzdělání
  doc 25 kB  -  Žádost o přestup dítěte do naší ZŠ
  doc 32 kB  -  Žádost o přijetí dítěte do ZŠ
  doc 27 kB  -  Žádost uvolnění z Tv

Popisy postupů -   návody pro řešení životních situací:
Portál veřejné správy - životní situace jsou   strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci.   Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a   za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,   středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů  
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za   protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů   (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)  
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních  službách  
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

doc 153 kB  -  SM-02 - Školní   řád Základní školy Školní 205, Velké Meziříčí

Úhrady za   poskytování informací:

Sazebník úhrad za   poskytování informací podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   k informacím ze dne 11. května 1999. Žadatel o   informaci uhradí náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií,   opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli apod. ve   výši 100 Kč/hod (nebo poměrnou část).

Sazby za   kopírování:
Formát  A4    1,50 Kč/str.     3,- Kč/oboustranně
Formát  A3    3,-    Kč/str.     6,- Kč/oboustranně

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

docx 14 kB  -  Výroční   zpráva 2013
docx 14 kB  -  Výroční zpráva 2014
docx 14 kB  -  Výroční zpráva 2015

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1481

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 677

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 610

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 660

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 703

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1055

celkem hlasovalo 5186 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru